To pierwsze, kompleksowe działanie Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących o zasięgu ogólnopolskim. Realizowane jest dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pod nazwą „Przyjazna, dostępna przestrzeń dla słabosłyszących”.
obrazek - tarcza strzelecka
Celem tego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób słabosłyszących poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień wiążących się z niedosłuchem, uświadamianie tej problematyki zarówno samym zainteresowanym a więc: - osobom słaboslyszącym, ich otoczeniu, w tym rodzinie i znajomym - dysponentom (tj. zarządcom i personelowi) obiektów użyteczności publicznej - decydentom (tj. przedstawicielom instytucji państwowych), którzy decydują o sposobie wydatkowania funduszy publicznych zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.
Niniejszy projekt wpisuje się we wdrażanie w naszym kraju zapisów Konwencji Narodów zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (została ona ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 r.)
W ramach projektu:
organizujemy różnego typu spotkania informacyjne dla różnych kategorii adresatów, odrębne dla:
- osób słabosłyszących i ludzi z ich otoczenia,
- dysponentów obiektów użyteczności publicznej oraz decydentów podejmujących decyzje odnośnie sposobu wydatkowania funduszy publicznych
- społeczności, w których mogą pojawić się osoby z niedosłuchem
prowadzimy punkt informacyjny (PI-PFOS) dostępny dla osób słabosłyszących z całego kraju, a także dla wszystkich innych wymienionych powyżej
przygotowaliśmy pakiet informacyjny: ulotki, wytyczne dostępności i inne materiały informacyjne.
obrazek - długopis
Realizując niniejszy projekt dążymy do tego aby:
w obiektach użyteczności publicznej stosowane były systemy wspomagania słuchu przy zachowaniu najwyższych standardów instalacji i eksploatacji
podczas wszelkiego typu imprez i przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, obywatelskich stosowane były inne usługi wspierające przekazywanie informacji, takie jak napisy czy Symultaniczny Przekaz Tekstowy (SPT)
osoby słabosłyszące mogły wykorzystywać różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający im eliminowanie skutków uszkodzenia słuchu w życiu osobistym, pracy zawodowej, aktywności społecznej.